Son Gncelleme28/03 : 14:10

Yüzde Hesaplama

Yüzdesini hesaplamak istediðiniz deðeri ve yüzde kaçýný hesaplamak istediðinizi yazarak hesapla butonuna basýnýz.Hesaplama yüzdenizi hariç veya dahil hesaplaya bilirsiniz.
Yüzde Hesaplama Formu
Hesaplanacak Rakam : (rn.1600.50)
Hesaplama Yzdesi % : % (rn.08)

Yüzde Hesaplama

Örnek Yüzde Hesaplama ve Formüller; Ticari hayatta bazý sayýsal deðerlerde 100 sayýsý esas alýnarak karþýlaþtýrma yapýlýr. Bu karþýlaþtýrma sonucunda istenen deðerlerin yüzdesi hesaplanýr. Günlük yaþamýmýzda sýklýkla kullandýðýmýz bir hesaplama çeþitidir.

Yüzde Nedir?

Yüzde, bir bütünü yüz eþ parçaya ayýrýp o eþ parçalarýn kaçýný aldýðýmýzý ifade eden bir kavramdýr. Mesela bir bütünün yüzde 25'i demek o bütünün 100 eþ parçasýndan 25'ini ifade eder.

Yüzde Nasýl Hesaplanýr?

Yüzde hesaplama sýkca kullanýlan bir matematik terimidir. Yüzde hesaplamalarýnýzý dahil veya hariç hesaplamalarýnýzý hesaplama aracýmýzdan yapabilirsiniz.

Yüzde hesaplama formulü örnek:

Þimdi de bir iki yüzde bulma hesabý yani yüzdesi kaç eder ile ilgili örnek verelim

1-) 400 sayýsýnýn %20’si kaçtýr?

20/100 x 400 = 80

2-) 70 sayýsýnýn %50’si kaçtýr?

50/100 x 70 = 35

Örnek yüzde hesaplama :

Formül: A Saysýnýn % B'si = A x B / 100 Paratik yüzde hesaplama için ilk önce sayýnýn % 10'u veya % 1'i bulunur. Sayýnýn %10'nunu bulmak için sayýdan bir sýfýr veya sýfýr yoksa bir virgül atmak gerekirmektedir. Sayýnýn %1'ini bulmak için sayýdan iki sýfýr veya sýfýr yoksa iki virgül atmak gerekir. Daha sonra istenen yüzdelik sayý dilimine ulaþýlabilir.  Örneðin sayýnýn %20'si istenirse, %10'un iki katýdýr, %40'ý istenirse %10'un 4 katýdýr.


Farklý bir yüzde hesaplama örneði : 700 sayýsýnýn %10'u = 70 dir. %1'i ise = 7 dir.

    %20'si = 70 x 2 = 140 olur.

    %40'ý = 70 x 4 = 280 olur.

    %5'i = 70 sayýsýnýn yarýsýdýr = 70/2 = 35 olur.

    %3'ü = 7 x 3 = 21 olur.

Hesap makinesiyle yüzde hesaplama

Bir maðazada %23 oranýnda indirim yapýldýðýný düþünelim alacaðýmýz ürünün fiyatý 148 TL bu üründen % 23 lük indirim oranýnýn düþülmediði var sayarsak nasýl hesaplarýz oldukça basit bir soru oldu bu örnekle açýklayalým.

%23 indirim oraný - 148 TL fiyat

23/100*148= 34,04

Toplam indirim oraný 34,04 TL

Ürünün indirimli fiyatý 113,96 TL

Excel de yüzde hesaplama

Microsoft Office Exel'i kullanarak bir çok hesap formülünü pratikleþtire bilirsiniz. Hesap tablosu olarak da adý geçen exelde yüzde hesaplama nasýl yapýlýr bu konu hakkýnda bilgiler vereceðiz.

Örnek 1 : A2 hücresinin  %10 deðerini almak istiyorsak.  =A2%*10  ile A1 hücresinin %10 deðerini bulabiliriz.

Örnek 2 : Ýkinci yöntemimiz ise iki sayýnýn oranýný almak istiyorsak: A2 ve B2 in oranlarýný yüzde olarak alacaksak.  =A2/B2  diyoruz daha sonra % iþaretine týklýyoruz.  Bu yöntemle yüzde deðerini bulmuþ oluyoruz.

Yüzde hesaplama iki bölüme ayrýlmaktadýr.

KDV Dahil Yüzde Hesaplama

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarýnýn eklenmiþ halidir.

KDV Hariç Yüzde Hesaplama

KDV Hariç Fiyat Tutarý : Mal ve Hizmet Bedeline KDV (katma deðer verisi) tutarýnýn eklenmemiþ halidir.

KDV Dahil Fiyat Tutarý : Mal ve Hizmet Bedeli x ( 1+KDV Oraný )

KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatýn bulunmasý :  KDV Dahil Fiyat / (1+KDV Oraný )

KDV dahil yüzde hesaplama ve KDV hariç yüzde hesaplama gibi problemlerinizi hesapmatik.com'da online olarak yapabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.