Son G�ncelleme01/10 : 14:29

Kýdem Tazminatý Hesaplama

Kýdem Tazminatý Hesaplama için formdaki boþ alanlarý doldurarak hesapla butonuna týklayýnýz.
Sitene Ekle
Kýdem Tazminatý Hesaplama Formu
e Balama Tarihi :
ten Ayrlma Tarihi :
Aylk Brt Maa : TL. (rn. 1500)
Aylk Brt Ek cretler : TL. (rn. 100)
Yllk Brt kramiye : TL. (rn. 1500)

Kýdem Tazminatý nedir?

Kýdem tazminatý, iþçinin çeþitli sebeplerle iþyerinden ayrýlýrken iþveren tarafýndan iþ kanunu gereðince iþçiye vermiþ olduðu bir tazminat þeklidir.

Kýdem tazminatý iþ sözleþmesinin sona ermesi sonucunda iþçinin yýpranmasý karþýlýðý geleceðini güvence altýna almak amacýyla ödenen bir tazminattýr.

Bir yýldan fazla bir iþverene baðlý olarak bir iþyerinde çalýþtýðýný ispat eden iþçi, iþ iliþkisinin yasanýn öngördüðü koþullarda sona ermesi durumunda bu tazminatý hak eder.

Yaþlýlýk, emeklilik, malullük aylýðý almak için iþten ayrýlanlarla, kadýn iþçilerin evlendikten sonra bir yýl içinde ayrýlmalarý halinde, askerlik hizmeti nedeniyle ayrýlanlara, çalýþtýklarý her yýl için 30 günlük brüt ücret tutarýnca kýdem tazminatý ödenir. (Bu tutar toplu iþ sözleþmeleri ile artýrýlabilir.) Ölen iþçinin kýdem tazminatý yasal mirasçýlarýna ödenir.

Ücretin sabit olmadýðý durumlarda kýdem tazminatýna esas alýnacak ücret, iþçiye son bir yýllýk süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalýþýlan günlere bölünmesi sonucunda bulunur.

Kýdem tazminatý zamanýnda ödenmediði takdirde, bu hakkýn doðduðu tarihten itibaren, ödeneceði tarihe kadar süren süre içindeki en yüksek banka reeskont faizi üzerinden iþverenden talep edilebilir.

Kýdem Tazminatý Nasýl Hesaplanýr?

Kýdem tazminatýnýzý öðrenmek için sitemizde bulunan kýdem tazminatý hesaplama formunu kullana bilirsiniz. Formdaki alanlarý eksiksiz doldurmaya lütfen özen götseriniz.

Kýdem tazminatý brüt ücret üzerinden hesaplanýr. Yalnýzca damga vergisi kesintisi yapýlýr. Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7 (2320 sayýlý Kanunun 2'nci maddesiyle deðiþen bent) 1475 ve 854 sayýlý Kanun'lara göre ödenmesi gereken kýdem tazminatlarýnýn tamamý ile 5953 sayýlý Kanun'a göre ödenen kýdem tazminatlarýnýn hizmet erbabýnýn 24 aylýðýný aþmayan miktarlarý (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayýlmaz); Kýdem tazminatý'nýn söz konusu olabilmesi için tam bir yýlýn dolmasý gereklidir.

Kýdem tazminatý tavan ücretleri

Kýdem tazminatý tavan ücretleri 2005 yýlýndan bugüne kadar güncel bir þekilde sýralanmýþtýr.

1475  sayýlý  Ýþ Kanununun 14 üncü maddesinide yer alan hüküm uyarýnca,  bu  Kanuna  tabi  iþçilerin  kýdem  tazminatlarýnýn  yýllýk  miktarý en  yüksek  Devlet memuruna  bir hizmet yýlý için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Halen en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yýlý için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabýnda aþaðýda belirtilen ödemelerin toplamý esas alýnmaktadýr.

01.01.2005 / 30.06.2005     1,648.90   (kýdem tazminatý 2005 tavan ücreti)
01.07.2005 / 31.12.2005     1,727.15   (kýdem tazminatý 2005 tavan ücreti)
01.01.2006 / 30.06.2006     1,770.62   (kýdem tazminatý 2006 tavan ücreti)
01.07.2006 / 31.12.2006     1,857.44   (kýdem tazminatý 2006 tavan ücreti)
01.01.2007 / 30.06.2007     1,960.69   (kýdem tazminatý 2007 tavan ücreti)
01.07.2007 / 31.12.2007     2,030.19   (kýdem tazminatý 2007 tavan ücreti)
01.01.2008 / 30.06.2008     2,087.92   (kýdem tazminatý 2008 tavan ücreti)
01.07.2008 / 31.12.2008     2,173.19   (kýdem tazminatý 2008 tavan ücreti)
01.07.2009 / 31.12.2009     2,365.16   (kýdem tazminatý 2009 tavan ücreti)
01.01.2009 / 30.06.2009     2,260.05   (kýdem tazminatý 2009 tavan ücreti)
01.07.2010 / 31.12.2010     2,517.01   (kýdem tazminatý 2010 tavan ücreti)
01.01.2010 / 30.06.2010     2,427.04   (kýdem tazminatý 2010 tavan ücreti)
01.01.2011 / 30.06.2011     2,623.23   (kýdem tazminatý 2011 tavan ücreti)
01.07.2011 / 31.12.2011     2,731.85   (kýdem tazminatý 2011 tavan ücreti)
01.01.2012 / 30.06.2012     2,917.27   (kýdem tazminatý 2012 tavan ücreti)
01.07.2012 / 31.12.2012     3,033.98   (kýdem tazminatý 2012 tavan ücreti)
01.01.2013 / 30.06.2013     3,129.25   (kýdem tazminatý 2013 tavan ücreti)
01.07.2013 / 31.12.2013     3,254.44   (kýdem tazminatý 2013 tavan ücreti)
01.01.2014 / 30.06.2014     3,438.22   (kýdem tazminatý 2014 tavan ücreti)
01.07.2014 / 31.12.2014     3,438.22   (kýdem tazminatý 2014 tavan ücreti)

07.01.2015 / 31.08.2015     3.709, 98   (kýdem tazminatý 2015 tavan ücreti)
01.09.2015 / 31.12.2015     3.828, 37   (kýdem tazminatý 2015 tavan ücreti)

01.01.2016 / 30.06.2016     4.092,53   (kýdem tazminatý 2016 tavan ücreti)

 

Ýhbar tazminatýzý kolayca hesaplamak için Ýhbar tazminatý hesaplama forumunu kullanabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.