Son Gncelleme28/03 : 15:11

Taþýt Kredisi Hesaplama

Hesaplayacaðýz taþýt kredisi türünü seçtikten sonra kredi miktarýný, faiz oranýný ve vadenizi ay olarak seçerek hesapla butonuna týklayýnýz.
Sitene Ekle
Taþýt Kredisi Hesaplama Formu
Kredi Tr :
Binek Tat Kredisi Ticari Tat Kredisi
Kredi Hesaplama ekli :
Alacanz toplam kredi tutaryla hesaplayn
deyeceiniz aylk taksitle hesaplayn
Hesaplanacak Kredi Tutar :
TL. (rn. 5000)
Ka Taksit Hesaplanacak :
(rn. 12)
Faiz Oran :
(rn. 1.64)

Taþýt / Araç Kredisi Nedir?

Taþýt kredisi günümüzde en sýk kullanýlan kredi türlerinden biridir. Sýfýr (0) ya da ikinci el araçlarýn alýmý sýrasýnda kullanabileceðiniz bir tür tüketici kredisidir. Kullanabileceðiniz kredi miktarý bankalara göre deðiþiklik gösterebileceði gibi aracýnýz sýfýr kilometre ise aracýn o anki piyasa deðerine, ikinci el ise güncel kasko deðerine göre de deðiþiklik gösterebilir. Bankalar kredi miktarýný belirlerken genellikle aracýn deðerinin tamamýný karþýlamazlar.

Taþýt Kredisi Hesaplama Formu

Ticari taþýt kredisi veya binek taþýt kredisi çekicek olan kullanýcýlarýmýz için hazýrlamýþ olduðumuz taþýt kredisi hesaplama formunu kullana bilirler. Kredi tutarýný ve kredi türünü girdikten sonra hesapla butonuna týklayýnýz hesapmatik sizler için aylýk ödeceyeðiniz taksit tutarlarýnýzý, yasal kesintileri ve toplam kredi maaliyetini sizler için hesaplasýn.

Ýkinci el araçlar için kredi

Ýkinci el araç kredisi genel olarak galericiler tarafýndan peþinat alýnarak yapýlmaktadýr. Bankalar tarafýndan en fazla 5 yaþýnda olan araçlara kredi kullanma hakký tanýnmaktadýr bu iþlem için kefil talep edilmektedir. Yaþ sýnýrý ve kredi miktarý bankadan bankaya deðiþiklik gösterebilir.

En fazla ne kadar taþýt kredisi alýnabilir?

Kredi tutarý bankadan bankaya ve baþvuru sahibine göre deðiþebilmekte olduðunu var sayarak;

Genelde bankalar 0 kilometre taþýtlarda KDV ve ÖTV dahil araç fiyatýnýn %70`ine varan taþýt kredileri vermektedirler. Kredilendirme oraný, taþýt deðeri 50 bin lira ve altý olursa yüzde 70 ile sýnýrlandýrýlmakta, taþýt deðerinin 50 bin lirayý aþmasý durumunda, 50 bin liraya kadar olan kýsým için yüzde 70, üstündeki kýsým için yüzde 50 ile sýnýrlandýrýlmaktadýr.

Taþýt kredileri faizlerinden alýnan KKDF oraný nedir?

Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu KKDF müþterilerden bankalar tarafýndan tahsil edilerek ve resmi kurumlara ödenmektedir. KKDF oraný bireysel araçlar için kullanýlacak kredilere faiz üzerinden %15 oranýnda krediye aylýk olarak yansýtýlýr.

Þirketler gibi tüzel kiþiliklerin vergi levhasý ve iþletme defter aktifine kaydederek alacaðý ticari araçlar için kullanacaklarý araç kredilerinde KKDF oraný %0`dýr. Tüzel kiþiler ticari araçlar için KKDF oraný ödemezler.

Taþýt kredileri faizlerinden alýnan BSMV oraný nedir?

Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Çekmiþ olduðunuz kredi tutarý kârý üzerinden hesaplanarak %5 olarak resmi kurumlara ödenmek üzeri aylýk olarak kesilir.

Taþýt kredilerinde BSMV oraný %5 olarak uygulanmaktadýr.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.