Son G�ncelleme01/10 : 14:29

Adet Günü Hesaplama

Önümüzdeki 12 ay boyunca tahmini regl (adet) tarihinizi hesaplamak için son adet tarihinizi ve adet düzeninizi girip hesapla butonuna basýn.
Adet Günü Hesaplama Formu
Son Adetiniz Balang Tarihi :   
Adet Dzeniniz : Gn

Regl (Adet Kanamasý) Nedir?

Adet kanamasý ya da diðer adýyla regl en basit taným olarak kadýnýn vücudunda ihtiyaç duymadýðý dokularý dýþarý atmasýdýr. Dýþarý atýlan bu doku bebeðin anne karnýnda geliþtiði rahimden gelir. Ortalama olarak ayda bir kez kadýnýn rahim duvarýmda kalýnlaþma meydana gelir. Bu durum kadýnýn döllenmiþ yumurta ile hamile kalma ihtimaline karþý yapmýþ olduðu bir hazýrlýktýr. Eðer yumurta döllenmezse bu astar vajina yoluyla vücut dýþýna atýlýr. Ýþte bu olaya regl yani adet kanamasý denir.

Adet Döngüsü Nedir?

Adetin düzenli bir þekilde görülmesine adet döngüsü denir. Periyodik bir düzende adet kanamasý (regl) geçirmek aslýnda vücudun saðlýklý bir þekilde çalýþtýðýný göstermektedir. Regl olarak vücudunuz saðlýðýnýz için önemli hormonlar salgýlar ve bu hormonlar vücudunuzu her ay gebe kalmanýz için hazýrlar. Bu dönem bir adetin baþlangýcýyla baþlar ve sizin bir sonraki adetinize kadar geçen süreyi ifade eder. Bu döngü kadýnlar için genellikle 28 gündür. Ancak bu döngü yetiþkinler için 21 ile 35 güne kadar, gençler için ise 21 gün ile 45 güne kadar deðiþkenlik gösterebilir.

Adet Döngüsü

Adet Günü Gecikmesi Nedir?

Kadýnlar için ortalama 28 günde bir tekrar eden adet döngü süresinin uzamasýný ifade eder. Genellikle düzenli adet kanamasý gören kadýnlar, adet gecikmesi yaþadýklarýnda telaþ yapabilir fakat bu durum çeþitli sebeplerden dolayý yýlda 1 veya 2 defa baþ gösterebilmektedir. 

Bunun dýþýnda gerekli cinsel korunma önlemleri almayan ve aktif bir cinsel hayatýn olan kadýnda adet gecikmesinin en belirgin nedenlerinden bir tanesi gebe kalma olasýlýðýdýr. Bu yüzden adet gecikmesi gören kadýn gerekli testleri yaptýrmalýdýr. Bir diðer olasýlýk rahim duvarý içerisinde o dönemde herhangi bir döllenecek yumurtanýn bulunmamasýndan dolayý rahim içi kanamanýn gecikmesinden kaynaklanmasýdýr. Eðer adet döngüsü 21 günden az veya 35 günden fazla sürmüþ ise herhangi bir yumurtlama (ovulasyon) gerçekteþmediði anlaþýlýr. Bu durumu jinekoloji hekiminize danýþmanýz önerilmektedir.

Adet Günü Gecikmesine Neden Olan Faktörler

Ýnsan vücudunun düzgün bir þekilde çalýþmasýný saðlayan temel faktör hormonlardýr. Buradan yola çýkarak kadýnlarda adet kanamasýnýn gecikmesine (adet döngüsü) sebep olan faktörler hormonel etkilenmelere baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Kadýnlarda adet gününü, miktarýný (azlýk - çokluk) ve þiddetini aþaðýdaki faktörler etkilemektedir:

 • Hýzlý bir þekilde kilo alma veya kilo kaybý

 • Obezite

 • Stresli yaþam

 • Düzensiz veya saðlýksýz beslenme alýþkanlýðý

 • Ruhsal çöküntü (kaza, ölüm, depresyon vs.)

 • Anti depresan kullanýmý

 • Þeker hastalýðý

 • Kan seyreltici ilaçlar

 • Aðýr veya aþýrý spor yapma

 • Östrojen tedavisi

 • Steroidler

 • Troid hastalýklar

Adet Günü Neden Hesaplanmalýdýr?

Yukarýdaki listede adet gününü etkileyen çevresel, ruhsal ve hormonel faktörler listelenmiþtir. Bu faktörler adet günü tarihini, miktarýný ve þiddetini belirlemektedir. Kadýnlarýn adet günü döngüsünü takip etmemesi veya kaçýrmasý bir takým olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu hastalýðýn teþhisinde geç kalýnmasý kýsýrlýk veya genital bir takým hastalýklara zemin hazýrlayabilir.  Bu yüzden Adet Günü Hesaplama aracýný kullanarak birbirini tekrar eden iki adet günü tarihinin hesaplanmasý ile vücutta yaþanan deðiþimler uzman bir hekime danýþýlarak gerekli önlemler alýnabilmektedir. Kadýn hastalýklarýnda adet günü kanamasý ilk teþhis için önemli bir etkendir. Bu sebeple adet günü tarihinin, miktarýnýn ve þiddetinin takip edilmesi, hastalýklarýn teþhisi için oldukça önemlidir.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.