Son G�ncelleme01/10 : 14:29

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Kredisi (Mortgage Kredisi ) Hesaplama aracýmýzý kullanarak aylýk ödeme planýnýzý ve faiz oranlarýný anýnda hesaplayabilirsiniz.
Sitene Ekle
Konut Kredisi Hesaplama Formu
Kredi Hesaplama ekli :
Alacanz toplam kredi tutaryla hesaplayn
deyeceiniz aylk taksitle hesaplayn
Hesaplanacak Kredi Tutar :
TL. (rn. 5000)
Ka Taksit Hesaplanacak :
(rn. 12)
Faiz Oran :
(rn. 1.64)

Konut kredisi Nedir? ( Mortgage Kredisi )

Konut kredisi (Mortgage Kredisi), Ýpotekli Konut Kredisi ya da Tutulu Satýþ Kredisi olarak da bilinir. Mortgage taþýnmaz malýn ipotek alýnmasý þartýyla verilen bir kredidir. Mortgage kredisinin bütün taksitlerinin ödemesi tamamlandýðýnda, ipotek durumu ortadan kalkar. Mortgage kredisinin vadesi 1 ile 20 yýl arasýnda deðiþmektedir.

Konut Kredisi Türleri

Mortgage konut kredisi baþlýca türleri þunlardýr.

  • Ev Kredisi (Konut Kredisi): Ev (mesken) almak için için kullanýlýr.
  • Ofis / Ýþyeri Kredisi: Ofis, iþyeri, imalathane satýn almak için kullanýlýr.
  • Arsa Kredisi: Arsa ve bahçe finansmanýný için kullanýlýr.
  • Konut Geliþtirme Kredisi: Konutlarýn yenileme, dekorasyon, tadilat ihtiyaçlarý için kullanýlýr.
  • Ýnþaat Kredisi: Kaba inþaatý bitmiþ yapýlarýn finansmanýný desteklemek üzere kullandýrýlan bir bireysel kredi türüdür.
  • Refinansman Kredisi: Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapýlandýrma Kredisi olarak da bilinir. Mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koþullarý ile deðiþtirilmesini saðlamak üzere alternatif olarak sunulan kredi türüdür.

Konut Kredisi Taksit Hesaplama

Ev almak için krediye ihtiyacý olanlar için hazýrlamýþ olduðumuz  konut kredisi hesaplama formunu kullanarak aylýk ve toplamda ödeceðiniz kredi tutarýný anýnda hesaplaya bilirsiniz.

Konut Kredisi BSMV ve KKDF kesintileri

Gerçek kiþilerin mesken amaçlý kullanacaklarý konutlar için alacaklarý konut kredileri KKDF (Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu) ve BSMV’den (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) muaftýr.

Konut Kredisi Baþvurularý Nasýl Deðerlendiriliyor?

Bankaya konut kredisi baþvurusundan sonra krediniz nasýl deðerlendiriliyor:

Form Bilgileri:

Banka ve kredi kurumlarý öncelikle baþvuru sýrasýnda doldurduðunuz formda belirttiðiniz bilgileri detaylý olarak inceliyor. Aylýk gelir, aile, geri ödeme süreci ve peþinat (Yasa gereði %25′ten az olamaz) bu süreçte dikkatle incelenen önemli detaylar. Kurum bu bilgileri basit bir formule dökerek, vardýðý sonucu somutlaþtýrýyor.

Kredi Sicili:

Baþvuran bireyin kredi sicili de kurumlarýn deðerlendirme sürecinde göz önüne aldýðý önemli noktalardan. Geçmiþ kredileri geri ödeme yeteneði, bireyin konut kredisi baþvurusundaki deðerlendirilme sürecini etkiliyor. Geçmiþ dönemdeki kredi veya kredi kartý ödemeleriniz göz önünde bulunduruluyor.

Gayrimenkulün Nitelikleri:

Satýn alýnacak gayrimenkulün nitelikleri de kredi verecek olan kurumun önem verdiði detaylar arasýnda. Gayrimenkulün lokasyonu, büyüklüðü, deðeri, kredinin bu emlaðýn ne kadarlýk yüzdesi için kullanýlacaðý incelenen bilgilerden bazýlarý. Örneðin Murat Albayrak yatýrým yapmak isteyenler için 2 odalý gayrimenkulleri öneriyor. Çünkü likit gayrimenkul olarak tanýmlanan bu emlaklar, kiralama ve satýþ söz konusu olduðunda en kolay el deðiþtiren yapýlar. Bu tip emlaklarýn kredi baþvurusunda onay alma ihtimali daha yüksek.

Kredinin Büyüklüðü:

Kredinin büyüklüðü de kurumun kararýný etkiliyor. Küçük krediler kurum için maliyetli kabul edilirken, büyük kredilerin de riski daha fazla oluyor.

Konut kredisi kullanacak olanlar bu bilgileri göz önünde bulundurmalarýný tavsiye ediyoruz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.