Son G�ncelleme01/10 : 15:29

Altýn Hesaplama

Altýn hesaplama formumuz anlýk güncel kurlar üzerinden hesaplama yapmaktadýr. Altýn türünü seçtikden sonra paradan altýna veya altýndan paraya çeviri yapabilirsiniz.
Sitene Ekle
Altýn Hesaplama Formu
Hesaplama ekli :
Altndan Paraya Paradan Altna
Altn Birimi :
Gram :
(rn. 100.00)

Altýn Çevirici

Altýn hesaplama formumuzu kullanarak güncel kurlar üzerinden altýndan paraya veya paradan altýna çeviri iþlemleri yapa bilirsiniz. Hesapmatik.com'un sunmuþ olduðu tüm hesaplama araçlarýndan ücretsiz olarak yararlana bilirsiniz.

Altýn Nedir?

Parlak sarý, yoðun ve çok sünek, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari deðeri çok yüksek metal. Kimyasal elemen olarak simgesi Au’dur ve Latince “aurum”un kýsaltmasýdýr. Mücevhercilikte ve altýn para basýmýnda kullanýlan altýn alaþýmlarýnýn ayarlarý ülkeden ülkeye deðiþmektedir.

Altýn ayarý ne demektir?

Altýn ayarý ne demektir? 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar, 24 ayar altýn nedir, ne demektir ve ne anlama gelir? Ýþte altýnýn saflýðý belirten altýn ayarý hakkýnda bilgiler..

Altýnda saflýðý “yüzde” üzerinden, mücevherde ise “karat” veya “ayar” üzerinden deðerlendirilmektedir. Bu sisteme göre 24 ayar altýn %100 saf altýný, 22 ayar ise %91,6 saf altýný ifade eder. 22 ayar altýnýn %8,4’lük kýsmý diðer metaller ile tamamlanmýþtýr. Altýna gümüþ ilavesi yeþilimsi bir renk, nikel ve platin katýlmasý beyaz bir renk,çinkonun ilave edilmesi ise sarý, bakýr ilavesi durumunda ise bakýr miktarýna göre sarýdan kýrmýzý renk tonlarý arasýnda deðiþmektedir.Türkiye’de altýnlar ayar üzerinden deðerlendirilmektedir. Size 22 ayar ve 14 ayar altýn arasýndaki farklarý aþaðýda sýralayacaðýz:

22 ayar altýn 14 ayar altýna göre daha yumuþak ve iþçiliði cüzidir.
22 ayar altýn ise fiyatýna göre daha yumuþaktýr.

Örnekle açýklamak gerekirse, elimizde iki yüzük olduðunu varsayalým: Biri 22 diðeri ise 14 ayar. 22 ayar yüzüðü rahatça yamultabilirsiniz fakat 14 ayar altýný çok zor yamultabilirsiniz. Eðer tercihlerinizde kullanabilirlik ön planda ise 14 ayarý tercih etmeniz tavsiye edilir.

Çeyrek altýn kaç ayar ve kaç gramdýr?

Halk arasýnda sýkça kullanýlan diðer bir adý da "küçük altýn"dýr. 22 ayar 1,75 gramdýr. Has altýn olarak karþýlðý 1,605 gramdýr.

Yarým, Tam ve Ata Cumhuriyet Altýný kaç ayar ve kaç gramdýr?

Yarým altýn 22 ayar 3,50 gramdýr. Has altýn olarak karþýlýðý 3,21 gramdýr. Tam yani diðer bir adýyla Ziynet altýn ise 22 ayar 7,00 gramdýr. Has altýn olarak karþýlýðý 6,42 gramdýr. Ata Cumhuriyet Altýný 22 ayar 7,20 gramdýr. Has altýn olarak karþýlýðý 6,60 gramdýr.

Yatýrým Altýnlarýnýn Aðýrlýklarý

Yatýrým yaptýðýnýz altýnlarýn gramlarýný hiç merak ettinizmi?

Çeyrek altýn kaç gram :  ( Küçük altýn ) : 1.75 gr.
Yarým altýn kaç gram : 3.50 gr.
Ata altýn kaç gram  : 7.20 gr.
Tam Ziynet altýn kaç gram: 7.00 gr
2,5’luk Ata altýn kaç gram : 17.50 gr.
5′i Bir yerde kaç gram : 36.00 gr.
Reþat altýn kaç gram : 7.20 gr.
2,5′luk Reþat altýn kaç gram : 18.00 gr.
5′lik Reþat altýn kaç gram : 36.00 gr.
Hamit altýn kaç gram : 7.20 gr.
2,5’luk hamit altýn kaç gram : 18.00 gr.
5′li hamit altýn kaç gram : 36.00 gr.

Döviz çeviri iþlemlerini anlýk kurlar üzerinden dilediðiniz para birimine dönüþtürerek iþlem yapabileceðiniz döviz hesaplama formumuzu inceledinizmi?

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.